Asset Allocation Awards

Wie zijn de beste Asset Allocators?

Algemene voorwaarden

Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat.

De Website assetallocationawards.nl  (hierna: “de Website”) is samengesteld en wordt beheerd door Alpha Research (hierna: AR), gevestigd te Delft (kantooradres: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld), KvK 54731895.

Bij het bezoeken van de Website verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. De Website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

 

Artikel 1. Doel van de Website

1.1 De Website van AR is een onafhankelijk research platform dat professionele beleggers zo objectief mogelijk tracht te informeren over asset allocatie, fonds selectie, en research producten, zoals visies, rapporten en modellen. Naast informatie van de redactie, biedt de Website ook beleggingsinstellingen en fondshuizen de mogelijkheid om hun visie en expertise via deze Website met professionele beleggers te delen.

1.2 Alpha Research geeft geen investeringsadvies op de Website en wil dit geenszins doen (zie ook Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden).

 

Artikel 2. Gebruik van de Website

2.1 Het is niet toegestaan de Website, alsmede  de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van AR.

 

Artikel 3. Géén beleggingsadvies

De op/via de Website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing, en mag als zodanig ook niet worden geïnterpreteerd.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alpha Research is een geregistreerd handelsmerk. De Website is eigendom van Alpha Research en is beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake op de Website geplaatste content, berusten uitsluitend bij AR en/of partijen die hebben ingestemd met plaatsing van de content op de Website.

4.3 Onder content wordt onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: teksten, audio visuele opnamen, grafische elementen en software.

4.3 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (of via) AR content van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar te stellen.

4.4 U heeft de toestemming om pagina's van de Website te downloaden, te bekijken op één enkele PC (laptop of tablet) of uit te printen, in de mate dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor eigen gebruik, dus met uitsluiting van commerciële doeleinden.

4.5 Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via het e-mailadres van AR.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 De informatie die op de website wordt geplaatst, geschiedt  onder verantwoordelijkheid van de redactie, met uitzondering van informatie in advertenties van derden of informatie verkregen via hyperlinks naar internetsites van derden. AR beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. AR geeft echter geen garantie of verklaring over de juistheid en volledigheid van die informatie, uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn.

5.2 Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. De gelinkte websites staan niet onder controle van AR en AR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is niet door AR geverifieerd. AR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden. U dient de gebruiksvoorwaarden van deze websites te raadplegen voor verdere details.

5.3 AR is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten. AR is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website zouden kunnen ontstaan.

 

Artikel 6. Privacy

Het gebruik van de persoonsgegevens door Alpha Research wordt geregeld door de Privacyverklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Lees de Privacyverklaring van Alpha Research.

 

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

7.2 AR behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.3 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) de Website  kunt u sturen naar het e-mailadres van AR.

7.4 Deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. Op elke vordering of procedure met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het Privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing en zal, indien noodzakelijk, voor de Rechtbank in Den Haag worden gebracht.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alpha Research

Alpha Research is hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger.